Preventivní programy pro žáky v době koronavirové

Obrzek - Preventivní programy pro žáky v době koronavirové    

V dubnu se uskutečnily online programy od společnosti Faketicky, které byly zaměřené na mediální gramotnost, bezpečnost na internetu, sociální sítě, kritické myšlení a dezinformace. Za zprostředkování děkujeme spolku MAS Vodňanská ryba.

Tradiční zprostředkovatel prevence na naší škole je společnost DO SVĚTA, z.s., která uskutečnila preventivní programy převážně v online podobě. ...

 

Výjimkou byly třetí třídy, které již prezenčně navštěvovaly školu a mohly se tak programu za přísných hygienických opatření zúčastnit ve venkovních prostorech vodňanské farnosti. Tímto za poskytnutí prostorů děkujeme. Online programy na Gymnáziu a druhém stupni ZŠ byly zaměřeny na práci s emocemi, prevenci závislostí a práci s informacemi zprostředkovaných médii. Selektivní prevenci zařazujeme do tříd, kde je ve zvýšené míře riziko vzniku rizikového chování, nebo u kterých již v menší formě existuje.

 

Vybrané ohlasy na proběhlé programy:

3.A – Z preventivního programu "Do světa" byly děti nadšené. Mezi nejoblíbenější patřila aktivita "Ano-Ne", kde děti vyjadřovaly svůj postoj k různým tvrzením lektora. Během této aktivity se děti o sobě hodně dozvěděly. Poznaly, co mají společného nebo v čem se liší. Učily se vzájemné komunikaci. Některé děti překvapilo, že účty na sociálních sítích jsou omezeny věkem. Rádi se zúčastníme případného dalšího preventivního programu této agentury.

3.B – Preventivní program byl zaměřený na vztahy ve třídě. Pomocí zábavných her se žáci učili vyjadřovat své názory a tolerovat také názory ostatních. Nejvíce se dětem líbila hra na ANO-NE, kde byly občas otázky na tělo. Někteří si z programu odnesli ponaučení a možná se trošku i zamysleli nad svým chováním. Myslím, že byl tento program zábavný a přínosný. Určitě se rádi opět zúčastníme.

6.B – Dne 6. 5. 2021 se třída 6.B zúčastnila preventivního programu "Emoce", tentokrát v online podobě. V průběhu dvou vyučovacích hodin organizátoři akce seznámili žáky se základními lidskými emocemi a jejich významem. Děti měly možnost volně hovořit o svých zážitcích, pocitech a emocích, s podporou lektorů se naučily pracovat se svými reakcemi. Uvolněná atmosféra schůzky nepochybně pomohla ke sblížení dětí a zlepšení vztahů ve třídě, což pro nás v této době bylo obzvláště přínosné. Žáci program hodnotili velmi kladně a již nyní se těší na další.

7.B – V online prostředí proběhl dne 4. května program pro třídu 7.B na téma Závislosti. Zprostředkovala nám ho organizace DO SVĚTA. Zazněly různé příklady závislostí. Pro organizátory bylo zpočátku těžké rozmluvit děti v online prostředí, ale myslím, že se to podařilo a většina žáků se zapojila. Na téma Závislosti navážeme při hodinách Rodinné výchovy. Organizátorům akce děkujeme za přístup a lidskost, která probíhala po celou dobu programu.

9.B - S preventivním programem jsme byli všichni spokojeni. Téma Triky médií je v současné době velmi aktuální. Žáci se aktivně zapojovali, bylo to pro ně zajímavé. Na závěr jsme přednášejícím poděkovali.

8.C – Dne 7.5.2021 proběhl ve třídě 8.C preventivní program na téma Emoce. V současné situaci proběhl online formou. Programu se účastnilo 18 žáků. Během programu se probralo několik zásadních emocí a jejich projevy.

 

Mgr. Filip Marek
Školní metodik prevence