Erasmus+

Obrzek - Erasmus+    

Mgr. Gabriela Nováková absolvovala jazykový kurz s názvem Teaching English with Technology v Brightonu, který probíhal od 4.7.2022 do 16.7.2022.

 

Mgr. Jindřiška Kraťková absolvovala jazykový kurz určený nerodilým vyučujícím angličtiny Refresher Programmes for International Teachers of English Language v Oxfordu, v Oxford Internatonal Study Centre od 1.8. do 12.8.2022.

Mgr. Ladislav Horváth absolvoval jazykový kurz s názvem Group 30 v jazykové škole ACE English Malta ve městě St Julian's  v republice Malta. Kurz probíhal od 27.6. 2022 do 8.7.2022

 

Brighton

Kurz v Brightonu probíhal od 4.7. 2022 do 16. 7. 2022. Každý všední den jsme měli výuku od 9:00 do 15:00 hod. Ráno probíhala prezentace s výběrem z denní nabídky bloků a seznámení s jejich bližším obsahem. Celkem byly k dispozici 3 bloky každý den. Já byla zapsána do kurzu TECH, proto jsem musela vždy absolvovat tento kurz či blok a další náplň dne jsem měla volitelnou. Já mimo povinného jsem nejčastěji volila bloky, které mě víc zaujaly nebo by mohly být přínosné pro mou budoucí výuku. Na výběr bylo z EPC – English for Primary, CLIL – Content and Language Integrated Learning a LMS – Language, Metodology and Culture. Každý z bloků trval 90 min. kdy jsme se intenzivně věnovali danému tématu pomocí nejrůznějších metod a technik výuky. Například při hodinách English for Primary jsme se věnovali různým aktivitám – od stmelovacích aktivit, přes divadlo, čtení knih, fyzickým aktivitám, práci ve skupině, ale i samostatná práce, a to s cílem učit děti na základních školách anglický jazyk aktivně. Tyto zkušenosti chci využít i když nejsem učitelka angličtiny, ale aplikace těchto postupů mi může pomoci i v aprobacích, kterými jsou tělesná výchova a přírodopis pro druhý stupeň ZŠ. Ještě větší možnosti propojení mezi předměty, jako je anglický jazyk a tělesná výchova nebo přírodopis, jsme probrali v hodinách CLIL. Na českých i zahraničních školách je tato metoda velmi využívaná a preferovaná. Jedná se o metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka tak, že si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. Na toto téma „Jak začít učit tělesnou výuku pomocí anglického jazyka“ jsem tvořila i svůj závěrečný projekt, který mi kolegové z kurzu i lektoři pomohli dotvořit svými nápady a zkušenostmi.

Za kooperaci s ostatními kolegy i lektory jsem neskutečně vděčná, protože jsme mohli sdílet své nápady a zkušenosti mezi sebou. I to, že ostatní byli z jiné země (Polsko, Finsko, Španělsko, Švýcarsko, Německo) rozšiřovalo obzory a vytvářelo debaty na postupy různých kultur.

Škola nám poskytla nabídku i mimoškolních aktivit, kterých jsme se mohli účastnit. Byly to různé výlety, sportovní akce, kulturní program nebo jenom seznámení s městem, ve kterém jsme studovali formou procházky. Této nabídky jsem využívala a s kolegy ze třídy jsme podnikali výlety na poznávání krás Velké Británie.

Ubytovaná jsem byla v soukromí, v rodině, kdy jsem to považovala jako velkou zkoušku a možnost zlepšení mých jazykových dovedností. Díky tomu, že jsem s nimi mluvila o běžných věcech jako je chod domácnosti, počasí, sport, dění v Brightonu, rodině, zájmech a koníčcích se moje jazyková vybavenost hodně rozšířila.

Tento kurz tedy hodnotím velmi kladně ve smyslu rozšíření mé slovní zásoby, teoretických i praktických znalostí v oboru pedagogiky, které bych ráda přenesla do svých vyučovacích hodin. Velmi si vážím práce a kompetentnosti lektorů, ochoty rodiny věnovat svůj čas „cizímu člověku“ k rozhovorům a v neposlední řadě i mým kolegům ve studiu, díky kterým si angličtinu procvičuji i nadále, protože s některými kolegy jsem stále v kontaktu a udržujeme spojení přes sociální sítě.

 

Oxford

Škola je umístěná ve centru města, z ubytování (studentská kolej, hostitelské rodiny, penzion, hotel) je možno dopravit se pěšky, na kole či autobusy, které jezdí velmi často (vzhledem k velmi vysokým teplotám většina studentů z mé skupiny volila dopravu na kole či pěšky). Mezinárodní vzdělávací centrum v Oxfordu není velké, tedy nabízí velmi přátelskou a osobní atmosféru, kde zaměstnanci, učitelé jsou ochotni pomoci všem studentům s dotazy z různých oblastí. Obsah kurzu, který jsem absolvovala, se soustředil na dvě roviny, a to jazykovou a metodologickou. Dopoledne jsme se s vyučujícími a spolužáky z různých částí světa (např. Indie, Írán, Čína, Ukrajina, Španělsko, Polsko, Itálie) věnovali procvičování produktivních a receptivních dovedností v jazyce jak pomocí pracovních listů, tak i diskusemi. Těmi jsme odkrývali specifika učení se anglickému jazyku pro různé národnosti. V odpoledním vyučování byla zastoupena metodologie, kde jsme se s vyučujícím věnovali otázkám na obecné, ale i na konkrétní rovině. Zde bylo opět velmi přínosné dozvědět se postupy vyučujících z jiných zemí, ale i interkulturní přesah celého kurzu.

 

St Julian's

Účastník navštěvoval čtrnáctidenní kurz GROUP 30, tj. 20 lekcí výuky anglického jazyka týdně celkem s 10 lekcemi konverzace týdně. Účastník kurzu se zapojoval do efektivních výukových metod zaměřených na studenta prostřednictvím smysluplných a interaktivních úkolů se záměrem rozvíjet své současné znalosti a postupy při výuce jazyků. Zároveň také spolupracoval a sdílel různé pedagogické zkušenosti a vytvářel vlastní aktivity.

Účastník si zvýšil povědomí o správném používání anglické gramatiky při psaní a mluvení a zlepšil mluvení v angličtině jak z hlediska plynulosti, tak srozumitelnosti. Zopakoval si gramatické formy angličtiny a použití těchto forem ve specifických komunikačních kontextech, které zahrnují: aktivity ve třídě, čtení textů a psaní. Získal užitečné dovednosti pro vytváření efektivního (a zábavného) vzdělávacího prostředí při výuce obsahu i jazyka. Navázal kontakty mezi učiteli a studenty z různých evropských a mimoevropských prostředí.

 

Obrzek - Erasmus+     Obrzek - Erasmus+
         
Obrzek - Erasmus+   Obrzek - Erasmus+