ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a informace o PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Obrzek - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a informace o PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY    

Zápis do 1. tříd Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2024/2025 (dále jen zápis) bude mít dvě fáze:

 1. ONLINE ZÁPIS od 15.3.2024 (od 18:00) do 31.3.2024
 2. PREZENČNÍ ZÁPIS – přímá účast dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole, v budově Alešova 50, v jednom z předem zvolených termínů (5.4.2024 od 13:00 do 17:00 nebo 6.4.2024 od 9:00 do 11:00)

Informace k přihlášení do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY zde.

 

PRVNÍ FÁZE ONLINE ZÁPIS do 1. tříd Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2024/2025 proběhne od 15.3.2024 (od 18:00) do 31.3.2024

 

Přečtěte si prosím následující instrukce k zápisu

Níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění on-line zápisu, tedy od 15.3.2024 18:00

 

POZOR - DŮLEŽITÉ 

Kapacita přihlašovacích míst je nově na jednotlivé budovy naší školy (do konkrétních 1.tříd) omezena  

Tímto krokem bychom rádi zamezili komplikacím při řešení problémů s převisy v počtech žáků na některých budovách. Po vyčerpání nastavené kapacity se odkaz pro zápis na danou budovu uzamkne. Zákonní zástupci pak budou muset volit budovu, která bude mít volnou kapacitu. 

Budova Alešova                 kapacita 56 míst (budou otevřeny dvě třídy) 

Budova Bavorovská            kapacita 28 míst 

Budova Výstavní                kapacita 28 míst 

 

Pokud budete pro své dítě žádat ODKLAD povinné školní docházky nebo budete žádat o zařazení dítěte do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, kliknete na poslední nabízený odkaz - ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA.   

 

 1. Vyberte budovu naší školy, do které chcete své dítě zapsat. Pokud žádáte pro své dítě ODKLAD, nezvolíte žádnou z budov, ale kliknete na poslední odkaz – ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA.  
 2. Klikněte na níže uvedený odkaz (fotografii budovy nebo na odkaz - ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA) a vyplňte systémem vygenerovanou přihlášku.
 3. Vyplněnou přihlášku odešlete.
 4. Po odeslání přihlášky si uložte vygenerované soubory (Žádost o přijetí, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky) nebo si vygenerované soubory stáhněte do počítače z e-mailu, který v přihlášce uvedete a kam Vám budou systémem zaslány.
 5. Uložené soubory otevřete a doplňte chybějící pole. (Údaje lze doplnit v počítači nebo ručně po vytištění.)
 6. Vyplněný a vytištěný formulář podepište (uveďte datum odeslání on-line přihlášky) a PŘINESTE jej k prezenční části zápisu (5.4.2024 nebo 6.4.2024).
 7. Pokud je Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), sdělte nám tuto skutečnost během prezenční části zápisu (5.4. nebo 6.4.2024).
 8. Nezapomeňte během ZÁPISU ON-LINE ZVOLIT DEN A ČAS, kdy se k prezenčnímu zápisu dostavíte.

 

Zástupce ředitelky školy kontaktujte telefonicky vždy, pokud nemáte možnost uskutečnit zápis v on-line podobě nebo jste cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.

Pro budovu Alešova
Kontakt:
Iva Bukačová  - tel. č. 601 365 446

Pro budovu Bavorovská a Výstavní
Kontakt:
Romana Chloupková – tel. č. 774 366 468

 

 

 

DRUHÁ FÁZEPREZENČNÍ ZÁPIS (přímá účast dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole) probíhá ve dnech 5.4.2024 od 13:00 do 17:00 a 6.4.2024 od 9:00 do 11:00 v budově Alešova 50. Datum a čas si rezervujete při on-line zápisu.

 

Zákonný zástupce ve škole doloží vytištěnou přihlášku k zápisu k povinné školní docházce, popřípadě i žádost o odklad (viz ZÁPISY ON-LINE) a dále všechny níže uvedené dokumenty:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

 

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

DOKLADY PRO ODKLAD (Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

 1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podá žádost o přijetí i žádost o odklad a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle však do 31. 8. 2023).

 

DOKLADY PRO PŘEDČASNÉ ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  

Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

Zákonný zástupce dítěte, které šesti let dovrší v období od září do konce prosince roku 2024, musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Zákonný zástupce dítěte, které šesti let dovrší v období od ledna do konce června 2025, musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 1. Zákonný zástupce má potřebná vyjádření a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá potřebná vyjádřeníPodá žádost o přijetí i žádost o předčasní zahájení povinné školní docházky a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle však do 31. 8. 2024).

 

Pokud žádáte o odklad či o předčasné zahájení povinné školní docházky, bližší informace podá školní speciální pedagog Mgr. Dagmar Konvičková, tel: 778 757 524

 

Během prezenční části zápisu bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu školní docházky, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy (tyto požadavky je možno uvést i v on-line formuláři – ZÁPISY ON-LINE) atd.

V připravené třídě bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat přiměřenou tělesnou, psychickou a sociální zralost dítěte, úroveň komunikačních dovedností, prostorové orientace, rozeznávání barev, úroveň rozvoje početní představivosti, kresby, grafomotorických dovedností apod. (připravené hravé aktivity zaberou přibližně 10 minut.)

Po kontrole přinesených a také vytištěných dokumentů z aplikace ZÁPISY ON-LINE a splnění hravých úkolů bude zápis hotový a zákonní zástupci s dětmi budou odcházet.

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Výsledky zápisu do 1. třídy Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny v zákonné lhůtě na webových stránkách školy www.zsgvodnany.cz a u vchodu do jednotlivých budov vždy pod registračním číslem, které je přiděleno v části ZÁPISY ON-LINE.

 

VYBERTE BUDOVU

 

Obrzek - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a informace o PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Alešova

 

   

Obrzek - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a informace o PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Bavorovská

   

Obrzek - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY a informace o PŘIHLÁŠENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Výstavní

   

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY + PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA