Školní družina

 

Činnost školní družiny je zaměřena na aktivní využití volného času žáků. Žáci si v ŠD prohlubují a rozvíjí poznatky získané ve vyučování a prvotní zkušenosti získané v rodině a v MŠ. Propojením těchto témat, vzájemných vztahů a souvislostí, vychovatelka pomáhá žákům upevňovat znalosti z výuky a utvářet ucelený obraz světa, v němž žáci žijí, zvládání nových životních situací, sebeobsluhu, postavení mezi spolužáky, upevňování pracovních návyků. 

ŠD je určena pro žáky 1. stupně. 

 

budova Alešova

Vedoucí školní družiny: Lenka Krausová 
Telefon: 383 311 318 
Mobil: 601 365 443
E-mail: lenka.krausova@zsgvodnany.cz 
 

Vychovatelky

1. oddělení – Lenka Krausová
2. oddělení – Jana Marková
3. oddělení – Klára Mrázková
4. oddělení – Olina Pražanová
5. oddělení – DiS. Marie Pauchová

 

budova Bavorovská

Vedoucí školní družiny: Martina Vlková 
Telefon: 383 313 433 
Mobil: 776 513 394 
E-mail: druzina.bavorovska@zsgvodnany.cz

 

Vychovatelky
1. oddělení – Martina Vlková
2. oddělení – Eva Čížková
3. oddělení – Iva Hraňová

 

budova Výstavní

Vychovatelky
4. oddělení - Veronika Císařová, telefon: 383 383 977
5. oddělení - Bc. Dagmar Blažková, telefon: 383 383 977

 

 

Provozní doba ŠD 

 • ranní ŠD 06:00 – 7:40 hod. 

Příchod žáků do ranní školní družiny je možný nejpozději do 7:20 hod. 
Ranní ŠD mohou navštěvovat všichni žáci 1. až 5. tříd i když nejsou zapsáni do ŠD (zdarma). 

 • odpolední ŠD 11:40 – 16:00 hod (budova Bavorovská) 
 • odpolední ŠD 11:40 – 16:30 hod (budova Alešova) 

Při zkráceném vyučování začíná ŠD odpolední provoz po jeho ukončení. 

 

Platba za ŠD 

 • poplatek za ŠD se hradí ve dvou splátkách 400,- Kč (září – prosinec) a 600,- Kč leden - červen  100,- Kč/měsíc/žák) 
 • termíny splatnosti jsou do 15. 10.2022 a 15.1.2023 
 • platba je prováděna pouze přes ŠKOLNÍ POKLADNU (částka bude žákům přihlášeným do ŠD z účtu žáka v daný termín automaticky stržena) 

 

Přihlášení žáka do ŠD 

 • žáka přihlásí rodiče nebo zák. zástupce písemnou závaznou přihláškou (zápisním lístkem) na celý školní rok 
 • zápisní lístek obdrží žáci (u prvních tříd rodiče) první den školního roku 
 • vyplněný zápisní lístek je potřeba odevzdat v prvním školním týdnu měsíce září, a to i v případě nástupu žáka do ŠD až v průběhu školního roku (např. v lednu) 
 • Přihláška do ŠD

 

Odhlášení žáka ze ŠD 

 • rodiče nebo zák. zástupce odhlašují žáka ze ŠD písemně 

 

Režim dne ve ŠD 

 • ranní ŠD: volné hry v místnosti 
 • odpolední ŠD: 
  • 11:40 – 12:30 příchod žáků do ŠD, hygiena, oběd, polední klid 
  • 12:30 – 13:30 odpolední rekreačně zájmová činnost v místnosti, zájmové kroužky 
  • 13:30 – 15:00 pobyt venku, vycházky, zájmové kroužky  
  • 15:00 – 16:00 (16:30) spojení žáků do jednoho oddělení 
   • individuální hry a odpočinek 
 • Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro žáky, kterým končí vyučování v 12:30 hod., a dále se tyto činnosti přizpůsobují momentálním potřebám žáků, ročnímu období a aktuálnímu počasí. 

 

Zájmové kroužky 

 • zájmové kroužky organizované školou jsou pro žáky přihlášené do školní družiny ZŠG Vodňany ZDARMA, žáci ZŠG Vodňany mohou zájmové kroužky navštěvovat na všech budovách školy 
 • žáci, kteří nejsou přihlášeni do družiny mohou kroužky navštěvovat také za poplatek (50,- Kč/libovolný počet kroužků/měsíc/žák, poplatek bude prováděn pouze přes ŠKOLNÍ POKLADNU také ve dvou splátkách: říjen-prosinec 150,-Kč, leden – květen 250,- Kč) 
 • Kroužky nabízené pro rok 2022/2023

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD 

 • žák odchází sám nebo s pověřenou osobou (den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvedávání žáka – stanoveno v zápisním lístku) 
 • samostatný odchod ze ŠD v jiném čase či odchod s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, je možné pouze na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno žáka, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zák. zástupce)