Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

22.6. - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků včetně seznamu žáků a jejich rozdělení do jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

předkládáme vám Brožuru pro rodiče budoucích prvňáčků, ve které naleznete všechny potřebné informace pro nástup vašich dětí do 1.třídy. Plánované informační setkání se uskuteční v průběhu prvního zářijového týdne. Více informací obdržíte od třídních učitelek jednotlivých prvních tříd. Kontakt (email a telefonní číslo) na třídní učitelky naleznete v již jmenované brožuře.   Vše si prosím pečlivě přečtěte. Pokud bude mít jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat vedení školy či přímo třídní učitelky příslušných prvních tříd.

Na úzkou spolupráci se těší ředitelka školy Jarmila Rybáčková.

 

V odkazech naleznete tyto informace:
Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků
Informace ke školní online pokladna – návod pro rodiče
Žádost o vystavení průkazu ISIC
Seznam žáků a jejich rozdělení do jednotlivých tříd

 


 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků včetně seznamu dětí přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

V odkazech naleznete tyto informace:

 1. Průběh správního řízení a vydání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Způsob a termín zveřejnění seznamu žáků prvních tříd pro konkrétní budovy a třídy
 3. Organizace informační schůzky pro rodiče a budoucí prvňáčky s třídními učitelkami
 4. Informace k seznamu pomůcek a učebnic, které zajistí škola a rodiče
 5. Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Odkaz č.1: Informace pro rodiče                              Odkaz č. 2: Seznam přijatých dětí

 

 


 

 

Vítejte u online zápisu.

Zápis do 1. tříd Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2021/2022 proběhne od 1. 4. do 25. 4. 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přečtěte si prosím následující instrukce k zápisu (Níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění online zápisu, tedy od 1.4.2021):

 1. Vyberte budovu naší školy, do které chcete své dítě zapsat.
 2. Klikněte na níže uvedený odkaz (fotografii budovy) a vyplňte systémem vygenerovanou přihlášku.
 3. Vyplněnou přihlášku odešlete.
 4. Po odeslání přihlášky si uložte vygenerované soubory (Žádost o přijetí, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky) nebo si vygenerované soubory stáhněte do počítače ze svého uvedeného emailu.
 5. Uložené soubory otevřete a doplňte chybějící pole. (Údaje lze doplnit v počítači nebo ručně po vytištění.)
 6. Vyplněný formulář podepište (uveďte datum odeslání online přihlášky) a doručte s povinnými přílohami do školy (seznam viz níže)
 7. Pokud je Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum), sdělte nám tuto skutečnost některým z níže uvedených komunikačních prostředků.

 

MOŽNOSTI DORUČENÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI A POVINNÝCH PŘÍLOH

Podepsanévyplněné žádosti včetně povinných příloh je možné doručit způsoby dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

 1. Datovou schránkou - elektronický podpis být nemusí, ID datové schránky školy: cf8fxtw
 2. Elektronicky - emailem se zaručeným el. podpisem
 1. Česká pošta (podací razítko nejdéle do 26. 4. 2021)
 2. Osobně vhozením do zabezpečené a zapečetěné schránky
 • Chcete-li zapsat své dítě do budovy v Alešově ulici, vhodíte vyplněnou, podepsanou žádost se všemi přílohami do schránky u hlavního vchodu budovy v Alešově ulici.
 • Chcete-li zapsat své dítě do budovy v Bavorovské nebo Výstavní ulici, vhodíte vyplněnou, podepsanou žádost se všemi přílohami do schránky u hlavního vchodu budovy v Bavorovské ulici.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zástupce ředitelky školy kontaktujte telefonicky vždy, pokud nemáte možnost uskutečnit zápis v online podobě nebo jste cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.

 

Pro budovu Alešova

Zápis se uskuteční v kanceláři zástupkyně ředitelky v úředních dnech (pondělí a středa od 8:30 do 14:30) v termínu od 1.4. do 26.4.2021 vždy po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. Kontakt: Iva Bukačová (601 365 446)

Sebou vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

Pro budovu Bavorovská a Výstavní

Zápis se uskuteční v kanceláři zástupce ředitelky v úředních dnech (pondělí a středa od 8:30 do 14:30) v termínu od 1.4. do 26.4.2021 vždy po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. Kontakt: Ladislav Horváth (721 417 799)

Sebou vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

POVINNÉ PŘÍLOHY

 1. RODNÝ LIST

Prostá kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie rodného listu a jeho podpis. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Z důvodu platných protiepidemických opatření lze např. prostou kopii rodného listu zajistit jako fotografii nebo sken přiložené k emailu a zaslané jako příloha (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři.

 

 1. PROKÁZÁNÍ VZTAHU K NEZLETILÉMU DÍTĚTI - OBČANSKÝ PRŮKAZ

Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie občanského průkazu a jeho podpis. Kopie občanského průkazu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií tohoto oprávnění.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii občanského průkazu a oprávnění k zastupování zajistit jako fotografii nebo sken přiložené k emailu a zaslané jako příloha (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři.

 

 1. DOKLADY PRO ODKLAD (Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Žádost o odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

 1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podá žádost o přijetí i žádost o odklad a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle do 31. 8. 2021).

Pokud žádáte o odklad školní docházky, bližší informace podá školní speciální pedagog Mg. Dagmar Konvičková, tel: 778 757 524

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě na webových stránkách www.zsgvodnany.cz a u vchodu do jednotlivých budov vždy pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo v potvrzovacím emailu (v případě online zápisu) nebo od zástupce ředitelky školy (v případě osobní návštěvy).

VYBERTE BUDOVU

Níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění online zápisu, tedy od 1.4.2021

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Alešova

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Bavorovská

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Výstavní

 

 

Úniková hra pro budoucí prvňáčky - ke stažení zde.

Ke spuštění je nutno mít nainstalovaný Office (PowerPoint)