Informace pro budoucí prvňáčky pro školní rok 2022/2023

 

Důležité dokumenty pro rodiče budoucích prvňáčků

​Brožura pro rodiče 

První registrace ŠOP

Návod k používání ŠOP

Další registrace ŠOP (máme sourozence)

Přihláška ke stravování - Alešova

Přihláška ke stravování - Bavorovská

Přihláška ke stravování - Výstavní

 


Rozdělení žáků do jednotlivých tříd pro rok 2022/2023

Alešova 1.A a 1.B
Bavorovská 1.C a 1.D
Výstavní 1.E
 


Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2022/2023

 


 

Pokyny k on-line zápisu


Níže uvedené odkazy jsou již aktivní.

 

PRVNÍ FÁZE – ON-LINE ZÁPIS do 1. tříd Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2022/2023 proběhne od 14. 3. do 1. 4. 2022.

 

Přečtěte si prosím následující instrukce k zápisu

(níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění on-line zápisu, tedy od 14. 3. 2022):

 

 1. Vyberte budovu naší školy, do které chcete své dítě zapsat.
 2. Klikněte na níže uvedený odkaz (fotografii budovy) a vyplňte systémem vygenerovanou přihlášku.
 3. Vyplněnou přihlášku odešlete.
 4. Po odeslání přihlášky si uložte vygenerované soubory (Žádost o přijetí, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky) nebo si vygenerované soubory stáhněte do počítače z e-mailu, který v přihlášce uvedete a kam Vám budou systémem zaslány.
 5. Uložené soubory otevřete a doplňte chybějící pole. (Údaje lze doplnit v počítači nebo ručně po vytištění.)
 6. Vyplněný a vytištěný formulář podepište (uveďte datum odeslání on-line přihlášky) a PŘINESTE jej k prezenční části zápisu (8. 4. nebo 9. 4. 2022).
 7. Pokud je Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), sdělte nám tuto skutečnost během prezenční části zápisu (8. 4. nebo 9. 4. 2022)
 8. Nezapomeňte během ZÁPISU ON-LINE ZVOLIT DEN A ČAS, kdy se k prezenčnímu zápisu dostavíte.
   

Zástupce ředitelky školy kontaktujte telefonicky vždy, pokud nemáte možnost uskutečnit zápis v on-line podobě nebo jste cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.


Pro budovu Alešova
Kontakt:
Iva Bukačová  - tel. č. 601 365 446


Pro budovu Bavorovská a Výstavní
Kontakt:
Alexandra Kiml – tel. č. 605 487 893

 

 

DRUHÁ FÁZE – PREZENČNÍ ZÁPIS (přímá účast dítěte a jeho zákonného zástupce ve škole) probíhá ve dnech 8. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 a 9. 4. 2022 od 9:00 do 11:00 v budově Alešova 50. Datum a čas si rezervujete při on-line zápisu.


Zákonný zástupce ve škole doloží vytištěnou přihlášku k zápisu k povinné školní docházce, popřípadě i žádost o odklad (viz ZÁPISY ON-LINE) a dále všechny níže uvedené dokumenty:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

 

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

DOKLADY PRO ODKLAD (Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

 1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podá žádost o přijetí i žádost o odklad a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle do 31. 8. 2022).

 

DOKLADY PRO PŘEDČASNÉ ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  


Žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

 

Zákonný zástupce dítěte, které šesti let dovrší v období od září do konce prosince roku 2022, musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Zákonný zástupce dítěte, které šesti let dovrší v období od ledna do konce června 2023, musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 1.   Zákonný zástupce má potřebná vyjádření a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá potřebná vyjádřeníPodá žádost o přijetí i žádost o předčasní zahájení povinné školní docházky a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle do 31. 8. 2022).

 

Pokud žádáte o odklad či o předčasné zahájení povinné školní docházky, bližší informace podá školní speciální pedagog Mg. Dagmar Konvičková, tel: 778 757 524

 

Během prezenční části zápisu bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu školní docházky, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy (tyto požadavky je možno uvést i v on-line formuláři – ZÁPISY ON-LINE) atd.

V připravené třídě bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat přiměřenou tělesnou, psychickou a sociální zralost dítěte, úroveň komunikačních dovedností, prostorové orientace, rozeznávání barev, úroveň rozvoje početní představivosti, kresby, grafomotorických dovedností apod. (připravené hravé aktivity zaberou přibližně 10 minut.)

Po kontrole přinesených a také vytištěných dokumentů z aplikace ZÁPISY ON-LINE a splnění hravých úkolů bude zápis hotový a zákonní zástupci s dětmi budou odcházet.

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Výsledky zápisu do 1. třídy Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny v zákonné lhůtě na webových stránkách školy www.zsgvodnany.cz a u vchodu do jednotlivých budov vždy pod registračním číslem, které je přiděleno v části ZÁPISY ON-LINE.

 

VYBERTE BUDOVU

Obrázek - Informace pro budoucí prvňáčky pro školní rok 2022/2023
Alešova
    Obrázek - Informace pro budoucí prvňáčky pro školní rok 2022/2023
Bavorovská
    Obrázek - Informace pro budoucí prvňáčky pro školní rok 2022/2023
Výstavní