Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků včetně seznamu dětí přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

V odkazech naleznete tyto informace:

 1. Průběh správního řízení a vydání Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Způsob a termín zveřejnění seznamu žáků prvních tříd pro konkrétní budovy a třídy
 3. Organizace informační schůzky pro rodiče a budoucí prvňáčky s třídními učitelkami
 4. Informace k seznamu pomůcek a učebnic, které zajistí škola a rodiče
 5. Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Odkaz č.1: Informace pro rodiče                              Odkaz č. 2: Seznam přijatých dětí

 

 


 

 

Vítejte u online zápisu.

Zápis do 1. tříd Základní školy a Gymnázia Vodňany pro školní rok 2021/2022 proběhne od 1. 4. do 25. 4. 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Přečtěte si prosím následující instrukce k zápisu (Níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění online zápisu, tedy od 1.4.2021):

 1. Vyberte budovu naší školy, do které chcete své dítě zapsat.
 2. Klikněte na níže uvedený odkaz (fotografii budovy) a vyplňte systémem vygenerovanou přihlášku.
 3. Vyplněnou přihlášku odešlete.
 4. Po odeslání přihlášky si uložte vygenerované soubory (Žádost o přijetí, popřípadě Žádost o odklad povinné školní docházky) nebo si vygenerované soubory stáhněte do počítače ze svého uvedeného emailu.
 5. Uložené soubory otevřete a doplňte chybějící pole. (Údaje lze doplnit v počítači nebo ručně po vytištění.)
 6. Vyplněný formulář podepište (uveďte datum odeslání online přihlášky) a doručte s povinnými přílohami do školy (seznam viz níže)
 7. Pokud je Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum), sdělte nám tuto skutečnost některým z níže uvedených komunikačních prostředků.

 

MOŽNOSTI DORUČENÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI A POVINNÝCH PŘÍLOH

Podepsanévyplněné žádosti včetně povinných příloh je možné doručit způsoby dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

 1. Datovou schránkou - elektronický podpis být nemusí, ID datové schránky školy: cf8fxtw
 2. Elektronicky - emailem se zaručeným el. podpisem
 1. Česká pošta (podací razítko nejdéle do 26. 4. 2021)
 2. Osobně vhozením do zabezpečené a zapečetěné schránky
 • Chcete-li zapsat své dítě do budovy v Alešově ulici, vhodíte vyplněnou, podepsanou žádost se všemi přílohami do schránky u hlavního vchodu budovy v Alešově ulici.
 • Chcete-li zapsat své dítě do budovy v Bavorovské nebo Výstavní ulici, vhodíte vyplněnou, podepsanou žádost se všemi přílohami do schránky u hlavního vchodu budovy v Bavorovské ulici.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zástupce ředitelky školy kontaktujte telefonicky vždy, pokud nemáte možnost uskutečnit zápis v online podobě nebo jste cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice.

 

Pro budovu Alešova

Zápis se uskuteční v kanceláři zástupkyně ředitelky v úředních dnech (pondělí a středa od 8:30 do 14:30) v termínu od 1.4. do 26.4.2021 vždy po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. Kontakt: Iva Bukačová (601 365 446)

Sebou vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

Pro budovu Bavorovská a Výstavní

Zápis se uskuteční v kanceláři zástupce ředitelky v úředních dnech (pondělí a středa od 8:30 do 14:30) v termínu od 1.4. do 26.4.2021 vždy po TELEFONICKÉ DOMLUVĚ. Kontakt: Ladislav Horváth (721 417 799)

Sebou vezměte:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz
 • Žádáte-li o odklad školní docházky - Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud již máte k dispozici)

Cizinci doloží doklady, z nichž je patrné:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Místo a datum narození dítěte
 • Rodné číslo, pokud bylo přiděleno
 • Státní občanství dítěte
 • Místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince
 • Druh pobytu cizince (Cizinec s trvalým pobytem / Cizinec bez trvalého pobytu)
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce (Občanský průkaz / Cestovní pas / Povolení k pobytu / Vízum)

 

POVINNÉ PŘÍLOHY

 1. RODNÝ LIST

Prostá kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie rodného listu a jeho podpis. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Z důvodu platných protiepidemických opatření lze např. prostou kopii rodného listu zajistit jako fotografii nebo sken přiložené k emailu a zaslané jako příloha (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři.

 

 1. PROKÁZÁNÍ VZTAHU K NEZLETILÉMU DÍTĚTI - OBČANSKÝ PRŮKAZ

Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie občanského průkazu a jeho podpis. Kopie občanského průkazu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitelka školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií tohoto oprávnění.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii občanského průkazu a oprávnění k zastupování zajistit jako fotografii nebo sken přiložené k emailu a zaslané jako příloha (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři.

 

 1. DOKLADY PRO ODKLAD (Vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Žádost o odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup povinné školní docházky lze podat elektronicky stejným způsobem jako žádost o přijetí.

 1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a doloží je s ostatními povinnými přílohami.
 2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Podá žádost o přijetí i žádost o odklad a informuje školu, do jakého termínu budou dokumenty dodány. V případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů (nejdéle do 31. 8. 2021).

Pokud žádáte o odklad školní docházky, bližší informace podá školní speciální pedagog Mg. Dagmar Konvičková, tel: 778 757 524

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě na webových stránkách www.zsgvodnany.cz a u vchodu do jednotlivých budov vždy pod přiděleným registračním číslem.

Registrační číslo v potvrzovacím emailu (v případě online zápisu) nebo od zástupce ředitelky školy (v případě osobní návštěvy).

VYBERTE BUDOVU

Níže uvedené odkazy budou aktivní až v den spuštění online zápisu, tedy od 1.4.2021

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Alešova

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Bavorovská

Obrázek - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

budova Výstavní

 

 

Úniková hra pro budoucí prvňáčky - ke stažení zde.

Ke spuštění je nutno mít nainstalovaný Office (PowerPoint)