Volby do školské rady

Obrzek - Volby do školské rady   

Základní škola a Gymnázium Vodňany svolávám shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, které se bude konat v úterý 26. 3. 2019 v 16.00 v budově školy v Alešově ulici.

Základní škola a Gymnázium Vodňany

Podle čl. 3 odst. 3 volebního řádu
svolávám shromáždění oprávněných osob
(zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků),
které se bude konat v úterý 26. 3. 2019 v 16.00 v budově školy v Alešově ulici.

Program:

  • oznámení konání voleb do školské rady, oznámení způsobu volby, místa a času
  • podávání návrhů kandidátů na členy školské rady

Vážení rodiče/ zákonní zástupci!

Školská rada je jedním z orgánů správy školy. Zřizuje se podle § 167 odst. 1 zákona 561/2004 (Školský zákon) a volí se podle Volebního řádu školských rad školských příspěvkových organizací schváleného Radou města Vodňany usnesením č. 942 dne 30. 11. 2015. Rada školy se schází pravidelně nejméně dvakrát ročně. Má devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci (oprávněné osoby) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Její volební období trvá 3 roky. Tímto Vás zvu na shromáždění, na kterém obdržíte další informace (viz program).

 

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich

    změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a  

    navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve   

     školství a dalším orgánům státní správy.

 

Mgr. Jarmila Rybáčková, ředitelka

 

Vážení rodiče/ zákonní zástupci,

již nyní můžete navrhovat kandidáty do školské rady pro období 2019 – 2022. Můžete tak učinit vyplněním formuláře a doručit prostřednictvím Vašeho dítěte třídnímu učiteli nebo mailem na adresu info@zsgvodnany.cz nejpozději do 29. 3. 2019.